27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Kto może brać udział w programie?

Studenci

Oferta jest skierowana do studentów wszystkich kierunków, studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (za wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich), którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • są studentami AEH – obywatelami dowolnego kraju świata;
 • uzyskali średnią ocen z całego dotychczasowego okresu studiów co najmniej 4,0 
 • znają język obcy/język, w którym odbywać będzie się mobilność w stopniu umożliwiającym odbycie praktyki zagranicznej lub części studiów w uczelni zagranicznej (w przypadku studiów wymagany jest poziom minimum B2, w przypadku praktyk minimum B1).
 • nie ciąży na nich w momencie kwalifikowania na wyjazd i wyjazdu kara dyscyplinarna, ani nie jest prowadzone wobec nich postępowanie dyscyplinarne,
 • zaliczyli pozytywnie wszystkie dotychczasowe okresy studiów,
 • terminowo regulowali wszystkie zobowiązania finansowe wobec Uczelni,
 • w trakcie mobilności nie będą przebywali na urlopie dziekańskim.

Absolwenci

Wyjazd na praktykę/staż może być zrealizowany przez Absolwenta Uczelni w okresie 1 roku od ukończenia studiów, pod warunkiem, iż kwalifikacja do udziału w Programie Erasmus+ odbędzie się najpóźniej w czasie ostatniego roku studiów.

Pracownicy

Oferta skierowana jest do pracowników Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

W ramach Programu Erasmus+ Uczelnia może dofinansować wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (STT).

Promujemy mobilność akademicką!
Wykładowco, zdobądź Dyplom uznania za swój wkład w rozwój mobilności akademickiej i umiędzynarodowienie Uczelni.
Jeśli jesteś stypendystą Programu Erasmus+ zyskujesz:

 • wsparcie organizacyjne i finansowe Twojej aktywności naukowej
 • promocję oraz wsparcie organizacyjne ponadprogramowych spotkań edukacyjnych/ kół naukowych
 • pierwszeństwo w doborze kardy dla studiów anglojęzycznych
 • szereg udogodnień uczelnianych (miejsca parkingowe, dodatkowe sale wykładowe, gabinety)