27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Praktyki i studia Erasmus+

W ramach Programu Erasmus+ można wyjechać na praktykę oraz studia do jednego z krajów biorących udział w Programie.

Praktyka musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia i może się odbywać w zagranicznych przedsiębiorstwach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit itp.

Praktyka nie może być realizowana w:

  • instytucjach Unii Europejskiej,
  • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  • polskich placówkach dyplomatycznych (dopuszcza się pod warunkiem, że język praktyki zagwarantuje jej międzynarodowy charakter).

Praktyki trwają od 60 do 90 dni według Mobility Tool. Praktyka nie może wpłynąć na zaliczenie okresów studiów ani na wydłużenie czasu trwania studiów, dlatego powinna odbyć się w okresie wakacyjnym, a student w czasie jej odbywania nie może przebywać na urlopie dziekańskim.

Studentowi, który pozytywnie zaliczył praktykę w ramach Programu Erasmus+, zostanie ona uznana i potraktowana jako zaliczenie obowiązkowych praktyk studenckich, o ile są one przewidziane w programie studiów. Jeżeli program studiów nie przewiduje obowiązkowej praktyki lub student już ją zaliczył, informacja o odbyciu praktyki w ramach Programu Erasmus+ zostanie zamieszczona w suplemencie do dyplomu.

Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (od kosztów leczenia). Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ. Należy również uzyskać informacje od instytucji przyjmującej o wymogach dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) i w razie konieczności wykupić odpowiednie ubezpieczenie.

Studia realizowane w ramach programu Erasmus+ odbywają się w uczelniach partnerskich AEH w krajach uczestniczących w programie.

Okres studiów realizowanych za granicą trwa jeden trymestr lub semestr. Istnieje możliwość ubiegania się o przedłużenie okresu studiów zagranicznych maksymalnie do roku akademickiego, z zastrzeżeniem, iż maksymalny okres mobilności, na danym stopniu studiów, nie przekroczy 12 miesięcy. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przedłużenie pobytu na studiach nie jest równoznaczna z otrzymaniem dofinansowania na okres wynikający z przedłużenia. W przypadku wyczerpania środków finansowych Erasmus+ w danym roku akademickim, okres studiów nie objęty dofinansowaniem traktowany jest jako okres ze “stypendium zerowym”.
W celu przedłużenia pobytu należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni partnerskiej ze zgodą na przedłużenie pobytu, zawierające potwierdzenie udziału w zajęciach, zgodnie z podpisanym programem studiów lub, jeżeli to możliwe, Transcript of Records. Zaświadczenie powinno zawierać datę zakończenia pobytu,
  • podanie studenta o przedłużenie pobytu za granicą ze zgodą Dziekana,
  • „Learning Agreement Student Mobility for Studies” na przedłużany semestr zatwierdzony przez Dziekana i uczelnię partnerską.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Programu Erasmus co najmniej 3 tygodnie przed terminem zakończenia pobytu studenta w uczelni partnerskiej uzgodnionym przed rozpoczęciem mobilności. Decyzja o zgodzie na przedłużenie pobytu za granicą oraz o ewentualnym dofinansowaniu przedłużonego pobytu Studenta powinna zostać podjęta w ciągu 14 dni od złożenia kompletu dokumentów.