27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Deklaracja polityki Erasmusa+ w AEH

Mobilność studentów i kadry naukowo-dydaktycznej odgrywa w strategii Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie priorytetową rolę, mającą zapewnić Uczelni konkurencyjność w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego. Przewiduje się, że mobilność będzie wzrastać w pierwszej kolejności dzięki realizacji praktyk studenckich w zagranicznych przedsiębiorstwach, a w dalszej perspektywie dzięki nawiązaniu współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi w celu wymiany studentów i kadry dydaktycznej. Planowane jest też poszerzanie współpracy z uczelniami zagranicznymi, z którymi AEH współpracuje już w ramach innych projektów, o działania realizowane w ramach programu Erasmus+.

Działania promocyjne oraz rekrutacja beneficjentów programu Erasmus+ będą prowadzone przez Biuro Współpracy Międzynarodowej i koordynowane przez Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. Wszelkie informacje o możliwości udziału w działaniach związanych z programem Erasmus+ będą rozpowszechniane poprzez stronę internetową Uczelni, indywidualne konta studentów i kadry w sieci Extranet, plakaty i ulotki, spotkania informacyjne, a także za pośrednictwem jednostek organizacyjnych Uczelni, wykładowców, Biura Spraw Studenckich oraz Samorządu Studenckiego. Karta Erasmusa i Deklaracja Polityki Erasmusa będą dostępne na stronie internetowej. Podczas realizacji działań w ramach programu Erasmus+ szczególny nacisk zostanie położony na zapewnienie jak najszerszego dostępu do udziału w programie studentów wszystkich kierunków i trybów, bez względu na status społeczny i ekonomiczny, płeć, rasę i religię. Uczelnia podejmuje szereg działań mających na celu wyrównanie szans studiujących w AEH osób niepełnosprawnych (głównie niesłyszących), realizując liczne skierowane do nich projekty. Ich koordynatorzy będą współdziałać z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym szerszego dostępu do udziału w programie Erasmus+.

II.

System ECTS (European Credit Transfer System) został wdrożony w 2007 roku. Programy nauczania na wszystkich kierunkach obejmują naukę języków obcych w wymiarze znacznie przekraczającym liczbę godzin określoną w standardach nauczania, co przyczyni się do lepszego przygotowania studentów i studentek do udziału w mobilności międzynarodowej.

W celu zapewnienia wysokiej jakości działań związanych z wymianą studentów Uczelnia będzie przeprowadzać kilkuetapową rekrutację kandydatów. Studenci wyjeżdżający zostaną wyselekcjonowani z uwzględnieniem takich kryteriów jak znajomość języków obcych, wysoka średnia ocen oraz opinia opiekuna specjalności, zaświadczająca o szczególnych osiągnięciach i aktywności intelektualnej studenta. W przypadku pracowników dydaktycznych proces kwalifikacji będzie obejmował ocenę znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej oraz zawartości merytorycznej oferowanego przez niego cyklu wykładowego. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z jej harmonogramem dla danego roku akademickiego zostaną opublikowane na stronie internetowej Uczelni.

Podczas realizacji działań w ramach programu Erasmus+ Uczelnia zapewni uznanie okresów studiów odbytych w zagranicznych uczelniach partnerskich oraz praktyk zrealizowanych w zagranicznych przedsiębiorstwach i instytucjach. W tym celu przed wyjazdem podpisywane będą porozumienia o programie zajęć (w przypadku studentów wyjeżdżających na studia lub przyjeżdżających z uczelni partnerskich) i porozumienia o programie praktyki (w przypadku studentów wyjeżdżających na praktykę). Studentom wyjeżdżającym na studia oraz praktyki, a także pracownikom dydaktycznym zostanie zapewniona pomoc Biura Współpracy Międzynarodowej w zakresie wyboru uczelni bądź instytucji przyjmującej oraz organizacji wyjazdu.

Z myślą o studentach przyjeżdżających w AEH zostanie wyznaczony pracownik, który będzie pozostawał z nimi w stałym kontakcie i pomoże rozwiązywać pojawiające się problemy. Ponadto w opiekę nad studentami zostanie włączony opiekun specjalności, na którą zdecydują się zagraniczni studenci. Zostanie również zaangażowany Samorząd Studencki, który zatroszczy się o to, aby zagraniczni studenci zintegrowali się z resztą społeczności akademickiej AEH, a także studenci-wolontariusze. AEH zagwarantuje zakwaterowanie studentów zagranicznych w domu studenckim. Uczelnia dysponuje jedno- i dwuosobowymi pokojami w kompletnie wyposażonych mieszkaniach o wysokim standardzie, zlokalizowanych w pobliżu siedziby Uczelni. W AEH funkcjonuje Studium Języków Obcych, w ramach którego istnieje możliwość organizacji kursów zwiększających kompetencje językowe studentów i pracowników, zarówno wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających.

III.

Program studiów dla większości kierunków i specjalności prowadzonych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie obejmuje obowiązkowe praktyki studenckie. Uczelnia posiada regulamin praktyk, który będzie uwzględniał możliwość odbycia praktyki w zagranicznej instytucji w ramach programu Erasmus+. Regulamin zagwarantuje, że prawidłowo zrealizowana praktyka zagraniczna zostanie uznana jako praktyka obowiązkowa przewidziana w programie studiów.

Podczas realizacji praktyk w ramach programu Erasmus+ Uczelnia zwróci szczególną uwagę na dostosowanie miejsca i charakteru praktyk do predyspozycji, zainteresowań i dotychczasowego przebiegu kształcenia studentów, a także do jego dalszych planów zawodowych. W poszukiwanie instytucji przyjmujących zostaną włączeni studenci zakwalifikowani na wyjazd na praktykę.

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą proces rekrutacji i zostaną zakwalifikowani na wyjazd, podpiszą z Uczelnią umowę, która określi m.in. czas i termin praktyki, obowiązki i uprawnienia stron oraz wysokość i formę wypłaty stypendium. Szczegółowy program praktyki zostanie uzgodniony przez instytucję przyjmującą oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, w porozumieniu z dziekanatem danego studenta, a następnie zawarty w Porozumieniu o programie praktyki, którego podpisanie przez studenta, Uczelnianego Koordynatora oraz przedstawiciela instytucji przyjmującej będzie wymagane przed wyjazdem. Wprowadzanie zmian do porozumienia o programie praktyk będzie wymagało formy pisemnej i akceptacji wszystkich trzech stron – Uczelni, instytucji przyjmującej i studenta. Studentom wyjeżdżającym zostanie zapewnione, w miarę potrzeb i możliwości, przygotowanie językowe i kulturowe. Osoba odpowiedzialna za koordynację programu ze strony AEH zadba o to, by w instytucji przyjmującej wyznaczony został opiekun, do którego student będzie mógł się zwracać we wszystkich sprawach i który pomoże rozwiązać pojawiające się problemy. Studenci odbywający praktyki będą zobowiązani do składania okresowych sprawozdań potwierdzających osiągnięcia, postępy i stopień realizacji programu praktyki, a po powrocie – do złożenia sprawozdania końcowego w formie określonej w umowie z uczelnią.