27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

O Programie

Erasmus+ jest to program dla uczelni, ich studentów i pracowników. Jego celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Polska bierze udział w programie Erasmus od roku 1998/99. W latach 1995–2006 Erasmus wchodził w skład wspólnotowego programu Socrates, a od roku akademickiego 2007/2008 był częścią programu „Uczenie się przez całe życie”, programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji i doskonalenia zawodowego, przewidzianego na lata 2007-2013 mającego na celu przede wszystkim podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz ułatwianie międzynarodowej współpracy i wymiany w dziedzinie edukacji. Obecnie realizowany jest program Erasmus+, który zastąpił  LLP Erasmus. Obowiązuje on do roku 2020.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

 Nowa perspektywa programu Erasmus+ na lata 2021-2027

Nowy program Erasmus+ ma zwiększyć swoją dostępność i innowacyjność, a także stać się bardziej cyfrowy i ekologiczny. Program będzie miał kluczowe znaczenie dla utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji do 2025 r. i zmobilizuje sektory edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu do szybkiego powrotu do normalności i przyszłego wzrostu. 

Erasmus+ na lata 2021-2027 to nowe możliwości dla osób uczących się. Elastyczne formaty mobilności zapewnią udział w projekcie zróżnicowanej grupie odbiorców, a wzmocnienie współpracy będzie sprzyjało innowacjom w formułowaniu programów nauczania, praktykach uczenia się i nauczania. 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

  • Kraje stowarzyszone z Programem  – mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (Sprawdź listę)
  • Kraje trzecie niestowarzyszone z Programem – mogą uczestniczyć w określonych akcjach programu, zależnie od szczegółowych kryteriów lub warunków (Sprawdź listę)

Karta Uczelni Erasmusa

Dokumentem uprawniającym szkoły wyższe (oraz instytuty PAN-owskie) do udziału w programie Erasmus jest Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus Univeristy Charter), nadawana przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu umożliwiający uczelni ubieganie się o fundusze na konkretne działania przewidziane w programie.

Decyzją Komisji Europejskiej Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie otrzymała w dniu 22 grudnia 2020 Kartę Erasmus (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) na lata 2021-2027. Karta uprawnia do realizacji działań w ramach Programu Erasmus+.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z zasadami wyjazdów zagranicznych w ramach Programu Erasmus +
w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie w ramach Programu Erasmus+ realizuje mobilności Studentów w celu odbycia praktyk/staży, mobilności Studentów w celu realizacji części studiów w uczelniach zagranicznych oraz mobilności kadry akademickiej w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Uczestnicy mobilności otrzymują stypendium ze środków Programu Erasmus+.

Więcej informacji:

http://erasmusplus.org.pl/
http://www.odyseusz.msz.gov.pl/
http://polakzagranica.msz.gov.pl/
http://www.msz.gov.pl