27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Terminy oraz wyniki rekrutacji

Dla rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 • składanie zgłoszeń: do 28 lutego 
 • rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata – nie później niż do 20 marca
 • ogłoszenie wyników rekrutacji: 31 marca

 

Dla rekrutacji na studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ustala się następujący harmonogram:

 •  składanie zgłoszeń:
  • do 5 września  na semestr letni 
  • do 31 marca na semestr zimowy 
 •   rozmowa kwalifikacyjna: terminy ustalane indywidualnie dla każdego kandydata:
 •   ogłoszenie wyników rekrutacji:
  • do 30 września na semestr letni
  • do 30 kwietnia na semestr zimowy

 

 

Lista rankingowa kandydatów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024-2025 w semestrze zimowym.

Ranking list of candidates for studies under the Erasmus+ program in the winter semester of academic year 2024-2025.

 

Lista rankingowa/ Ranking list

Nr albumu/ Student ID no.

Lliczba punktów rozmowa rekrutacyjna 0-8/
Number of points recruitment interview 0-8

Liczba punktów – znajomość języka 0-5/ Number of points – language knowledge 0-5

Liczba punktów- średnia ocen 0-5/ Liczba punktów- średnia ocen 0-5

Liczba punktów premium – za wyższy rok studiów (0/2)/
Number of premium points – for the higher year of studies (0/2)

Suma punktów (max. 20)/ Total points (max. 20)

Miejsce w rankingu/ Place in the ranking

Status kandydata / Candidate status

41993

8

5

4,24

2,00

19,24

1

Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship

46651

8

5

3,82

2

18,82

2

Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship

49271

8

5

3,43

2

18,43

3

Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship

38452

7

5

3,8

2

17,8

4

Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship

45154

8

5

3,98

0

16,98

5

Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship

42639

8

5

3,8

0

16,8

6

Zakwalifikowany ze Stypendium/ Qualified with a Scholarship

47509

8

5

4

0

17

7

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

45150

8

5

3,75

0

16,75

8

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

47519

8

5

3,52

0

16,52

9

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

48534

7

5

4,48

0

16,48

10

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

50301

7

5

4,05

0

16,05

11

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

57182

7

5

4

0

16

12

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

48243

7

5

3,8

0

15,8

13

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

44643

7

5

3,79

0

15,79

14

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

43651

7

5

3,75

0

15,75

15

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

55620

7

5

3,68

0

15,68

16

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

56898

7

4,5

4

0

15,5

17

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

53895

7

5

3,48

0

15,48

18

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

47082

7

4,5

3,82

0

15,32

19

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

48057

7

4,5

3,75

0

15,25

20

Zakwalifikowany bez stypendium*/ Qualified without scholarship*

48539

6

4,5

4,37

0

14,87

21

Lista rezerwowa – zakwalifikowany bez stypendium*/ Reserve list – qualified without scholarship*

45697

6

4,5

3,44

0

13,94

22

Lista rezerwowa – zakwalifikowany bez stypendium*/ Reserve list – qualified without scholarship*

48226

6

4

3,64

0

13,64

23

Lista rezerwowa – zakwalifikowany bez stypendium*/ Reserve list – qualified without scholarship*

48536

5

4

4,32

0

13,32

24

Lista rezerwowa – zakwalifikowany bez stypendium*/ Reserve list – qualified without scholarship*

55863

4

3,5

4,03

0

11,53

25

Lista rezerwowa – zakwalifikowany bez stypendium*/ Reserve list – qualified without scholarship*

48740

3

3

3,75

0

9,75

26

Niezakwalifikowany/ Not qualified

56895

6

3,5

0

0

9,5

27

Niezakwalifikowany/ Not qualified

48210

4

3,5

0

0

7,5

28

Niezakwalifikowany/ Not qualified

48424

8

5

3,99

0

16,99

29

Przeniesienie na semestr letni 2025/ Transfer to the spring semester 2025

 

 

 • Status „zakwalifikowany bez stypendium” oznacza, że kandydat spełnił kryteria kwalifikacyjne, uzyskał liczbę punktów, która pozwala na uzyskanie miejsca na liście podstawowej jednakże budżet, którym AEH w Warszawie dysponuje w chwili kwalifikacji studentów, nie pozwala na przyznanie stypendium na wyjazd.

Kandydat ma prawo do rezygnacji z wyjazdu lub może wyjechać bez stypendium. Miejsce na liście rankingowej gwarantuje, iż kandydat jest uprawniony do otrzymania stypendium w przypadku rezygnacji osób z wyższych miejsc lub w przypadku zwiększenia budżetu Uczelni.

Status „zakwalifikowany bez stypendium-powtórny wyjazd” oznacza, że kandydat spełnił wszystkie kryteria kwalifikacji, uzyskał liczbę punktów pozwalającą na uzyskanie miejsca na liście podstawowej jednak, zgodnie z zasadami przyjętymi na Uczelni pierwszeństwo uzyskują osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

 

 • The status “qualified without scholarship” means that the candidate has met the eligibility criteria, has obtained the number of points that allows to obtain a seat on the basic list, however the budget that AEH in Warsaw has at the time of the students’ qualification does not allow for the granting of a scholarships.

The candidate is entitled to resign from leaving or can leave without a scholarship. The place on the ranking list guarantees that the candidate is eligible to receive a scholarship in the event of resignation from higher positions or in the case of an increase in the University’s budget.

Status “qualified without scholarship-repatriation” means that the candidate has met all the qualification criteria, has obtained the number of points allowing to obtain a place on the basic list, however, according to the rules adopted at the University, priority is given to those who apply for the first time.