27 państw członkowskich Unii Europejskiej

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia

państwa kandydujące do UE: Turcja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Wykładowcy

ZASADY WYJAZDÓW NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (STA)

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu nauczania” (Staff Mobility of Teaching-Mobility Agreement). Indywidualny program nauczania określa: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni przyjmującej.

Pobyt nauczyciela akademickiego na wyjeździe wynosi od 2 do 14 dni, z wyłączeniem czasu podróży.

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd zostanie sporządzona pisemna umowa.

Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium zostanie wypłacone przelewem bankowym w euro, na konto wskazane w umowie.

Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika, który nie otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+ (wyjazd bez stypendium/wyjazd ze stypendium zerowym).

Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni pisemnego oświadczenia o okresie pobytu w tej uczelni i zrealizowaniu celu wyjazdu. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych.

Po powrocie z uczelni partnerskiej pracownik jest zobowiązany wypełnić “Raport uczestnika” Programu Erasmusa+. Wypełnienie Raportu uczestnika w systemie on-line jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu.

Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej.

Zasady odbywania i zaliczania wyjazdów STA

 • Potwierdzeniem prawidłowego wydatkowania i wypłacania stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:
 • umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem;
 • „Indywidualny program nauczania” („Staff Mobility for Teachning-Mobility Agreement”)
 • dokument potwierdzający pobyt w uczelni przyjmującej, określający czas pobytu oraz liczbę zrealizowanych godzin zajęć dydaktycznych.
 • wypełniony przez pracownika „Raport uczestnika”

Formularz aplikacyjny

Formularz zgłoszeniowy dla kadry akademickiej

Porozumienie o programie nauczania

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

ZASADY WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT)

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest ocena „Indywidualnego programu szkolenia”. Indywidualny program szkolenia określa: zakładane cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy i zadania pracownika.

Pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

Wyjazd powinien trwać minimum 2 dni robocze i nie dłużej niż 14 dni (z wyłączeniem czasu podróży). 

Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd zostanie sporządzona pisemna umowa.

Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium będzie wypłacone w jednej racie na konto bankowe podane przez pracownika.

Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika, który nie otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+ (wyjazd bez stypendium/wyjazd ze stypendium zerowym).

Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z instytucji przyjmującej pisemnego oświadczenia o okresie pobytu w tej instytucji i zrealizowaniu celu wyjazdu.

Zaświadczenie powinno zawierać informację o charakterze odbytego szkolenia.

Po powrocie z instytucji przyjmującej pracownik jest zobowiązany wypełnić “Raport uczestnika”.

Wypełnienie “Raportu uczestnika” w systemie on-line jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu.

Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu za granicą.

Zasady odbywania i zaliczania wyjazdów STT:

Potwierdzenie prawidłowego wydatkowania i wypłacania stypendium pracownikowi przez uczelnię stanowią następujące dokumenty:

 • umowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem
 • „Indywidualny program szkolenia” („Staff-Mobility-Agreement- Training”)
 • dokument potwierdzający czas pobytu w instytucji przyjmującej i zrealizowanie programu szkolenia
 • wypełniony przez pracownika „Raport uczestnika”.

 

Formularz aplikacyjny

Formularz zgłoszeniowy

Porozumienie o programie szkolenia

Komplet dokumentów należy składać w Biurze Programu Erasmus (VI piętro, pokój 615).

 

Oferty seminariów, szkoleń zagranicznych

 Oferty szkoleń: Upcoming Erasmus+ courses | Staff Mobility | 2020 – 2024 (shipcon.eu.com)

W ramach Programu Erasmus+ Uczelnia może dofinansować wyjazdy pracowników w celach dydaktycznych (STA) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych (STT).

Promujemy mobilność akademicką!

Wykładowco, zdobądź Dyplom uznania za swój wkład w rozwój mobilności akademickiej i umiędzynarodowienie Uczelni.
Jeśli jesteś stypendystą Programu Erasmus+ zyskujesz:

 

 • wsparcie organizacyjne i finansowe Twojej aktywności naukowej
 • promocję oraz wsparcie organizacyjne ponadprogramowych spotkań edukacyjnych/ kół naukowych
 • pierwszeństwo w doborze kardy dla studiów anglojęzycznych
 • szereg udogodnień uczelnianych (miejsca parkingowe, dodatkowe sale wykładowe, gabinety)
 • wyróżnienia podczas oficjalnych uroczystości akademickich
 • pozytywna ocena w kryterium „Aktywność o charakterze mobilności zagranicznej” w ramach okresowej oceny nauczycieli akademickich

 

 

Wysokość stawek stypendium wypłaconego przy wyjazdach dla pracowników Uczelni (STA i STT):

Kraje należące do danej grupy Dzienna stawka stypendium w euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni*
Grupa 1 –  Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja oraz kraje regionów 1-12 i 14 180
Grupa 2 –  Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy oraz kraje regionu 13 160
Grupa 3 –  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska 140

*Zastosowane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni.

Ryczałt na koszty podróży – dotyczy tylko wyjazdów pracowników:

odległość ryczał na koszty podróży              „green travel”

od 10 do 99 km 23 € na uczestnika                 —–
od 100 do 499 km 180 € na uczestnika          210 € na uczestnika
od 500 do 1999 km 275 € na uczestnika        320 € na uczestnika
od 2000 do 2999 km 360 € na uczestnika    410 € na uczestnika
od 3000 do 3999 km 530 € na uczestnika     610 € na uczestnika
od 4000 do 7999 km 820 € na uczestnika     —–
8000 km lub więcej 1500 € na uczestnika     —–

 

 

 

Wykładowcy przyjeżdżający

Wykładowcy przyjeżdżający w ramach programu Erasmus przed przyjazdem powinni ustalić z odpowiednim dziekanem kierunku program wykładów. Program powinien być zatwierdzony przez obie strony na podstawie dokumentu Mobility Agreement. MA jest zatwierdzany przez dziekana kierunku przyjmującego lub Prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Pobyt wykładowcy również powinien być potwierdzony dokumentem Confirmation of Stay, który podpisuje dziekan kierunku lub Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+.

Zakwaterowanie wykładowcy może odbyć się za pośrednictwem AEH, po uprzednim uzgodnieniu z Biurem Rektora. Wykładowca posiada środki w postaci grantu Erasmusa na pobyt w naszej uczelni. Warunkiem rozliczenia się wykładowcy na własnej uczelni jest przedstawienie wyżej wymienionych, podpisanych dokumentów.